201409.29
0

Zmiany w projekcie dotyczącym rejestracji przebiegu posiedzeń sądowych

Zmiany dotyczą sporządzania protokołów za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz. Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i ustawy o sprawach cywilnych i kosztach sądowych została opublikowana 26 września br. Wprowadzone zmiany dotyczą zasady jawności postępowania w zakresie dostępu do akt sprawy, w tym także w…

201409.25
0

Projekt zmian w zapisie o odpowiedzialności za długi spadkowe

W tym tygodniu Sejm ma zająć się projektem zmian w przepisach dotyczących odpowiedzialności za długi odziedziczone po zmarłym. W istniejących przepisach to spadkobierca odpowiada za długi zmarłego, nawet za te, o których nie wiedział. Propozycja zmian dotyczy odpowiedzialności spadkobiercy za długi tylko do wysokości przejętego majątku. Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje także zmiany w zasadach ustalania stanu…

201409.24
0

Okresy wypowiedzenia w umowie o pracę.

Długość okresu wypowiedzenia jest zależna przede wszystkim od rodzaju zawartej umowy o pracę oraz stażu pracy osoby, której dotyczy wypowiedzenie. Na podstawie art. 30 §1 Kodeksu pracy umowa o pracę może zostać rozwiązana: – za porozumieniem stron, – przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez jego zachowania, – z upływem czasu,…

201409.22
0

Wprowadzono zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Dnia 19 września br. zostały wprowadzone zmiany w przepisach dotyczących egzekucji administracyjnej. Swoje zastosowanie ma ono w decyzjach administracji rządowej oraz jednostkach samorządu terytorialnego. Niniejsza ustawa z 17 czerwca 1966 r. określa sposób postępowania wierzycieli w przypadkach uchylenia się zobowiązanych od wykonania ciążących na nich obowiązków oraz prowadzone postępowanie egzekucyjne przez odpowiednie organy i stosowane…

201409.18
0

Wyższe maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2015 r.

Jak wynika z obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek podatków i opłat lokalnych w 2015 r., stawki te mają wzrosnąć o 0,4%. Zgodnie z komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15 lipca 2014 r., wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2013 r. wyniósł…

201409.17
0

Czy rozwód przeprowadzony za granicą jest uznawany w Polsce?

Rozwód uzyskany za granicą nie oznacza, że jest on prawomocny w świetle polskiego prawa. Aby taki rozwód został uznany w Polsce należy dopełnić odpowiednich formalności. Regulują to przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, aby rozwód zagraniczny został uznany według prawa polskiego, należało złożyć odpowiedni wniosek do sądu okręgowego. Niestety postępowanie to…

201409.15
0

Płaca minimalna w 2015 r.

Dnia 15 września br. ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące płacy minimalnej w 2015 r. Na podstawie ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ustalono kwotę 1750 zł brutto. Rozporządzenie ma obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.

201409.11
0

Zmiana ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych

Ustawa określa komu przysługuje renta socjalna oraz kiedy utracone są świadczenia opieki zdrowotnej. Na podstawie ustawy renta socjalna przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkałym na terytorium Rzeczpospolitej, cudzoziemcom mieszkającym w Polsce, posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub czasowy oraz posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Renta zostaje zawieszona jeśli dana osoba posiada…

201409.10
0

Nabycie spadku w drodze dziedziczenia testamentowego.

Co to jest dziedziczenie testamentowe? Kto może sporządzić testament i w jakie są typy testamentów? Dziedziczenie testamentowe to świadome i swobodne wyrażenie woli spadkobiercy poprzez  spisanie testamentu. Może go sporządzić tylko osoba, która posiada zdolność do czynności prawnych. Ma ono pierwszeństwo nad dziedziczeniem ustawowym. Spadkodawca może w każdej chwili odwołać testament oraz jego poszczególne postanowienia….

201409.08
0

Zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Dnia 8 września br. została ogłoszona zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zmiany w innych ustawach. Zmiany zostały wprowadzone również w ustawach, które zawierają informacje dotyczące Krajowego Rejestru Sądowego, tj. do Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu spółek handlowych, ustawy o statystyce publicznej, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji płatników i podatników oraz ustawy o systemie…