201411.30
0

Ozusowanie umów zleceń

Według nowych przepisów od umów zlecenia pobierane będą składki emerytalne i rentowe. Opłacanie składek dotyczyć ma również członków rad nadzorczych. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw Sejm uchwalił 23 października br. Poszerzają one grupę podmiotów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu o członków rad nadzorczych. Według obecnie obowiązujących przepisów osoby…

201411.24
0

Zmiany w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji

Prezydent podpisał 21 listopada 2014 r. ustawę o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Wprowadzone zmiany dotyczą trybu wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika. Ustawa ma na celu zwiększenie gwarancji ochrony praw adresatów czynności podejmowanych przez komorników sądowych poprzez dodanie przepisów o pozbawieniu z mocy prawa możliwości wykonywania zawodu przez komornika, który został skazany za…

201411.20
0

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Zmiany dotyczą przede wszystkim poszerzenia kręgu osób, które będą podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Dotyczy to przede wszystkim umów zleceń. Zgodnie z nowelizacją od 1 stycznia 2016 r. składki emerytalne i rentowe będą pobierane od umów zleceń. Składka emerytalna i rentowa od umów zleceń ma być płacona od kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia, jeśli…

201411.19
0

Świąteczne prezenty a koszt uzyskania przychodu

Prezenty świąteczne wręczane dla kontrahentów maja na celu budowanie pozytywnych relacji między przedsiębiorca a klientem. Wiąże się to niewątpliwie z wydatkami poniesionymi z budżetu firmowego oraz z zasadami opodatkowania obowiązującymi w przypadku zakupu tego rodzaju upominków. Ważne jest, czy takie zakupy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z…

201411.18
0

Prawo pierwokupu – podstawowe informacje.

Prawo pierwokupu jest często stosowane jako dodatkowe zastrzeżenie umowne. Występuje ono m.in. w umowach dotyczących nieruchomości, ale nie tylko. Istotą pierwokupu jest prawo pierwszeństwa do nabycia określonej rzeczy przez uprawnioną stronę w sytuacji, gdy strona zobowiązana sprzedała rzecz osobie trzeciej. Swobodna sprzedaż, np.  nieruchomości, wybranemu kontrahentowi może nastąpić pod warunkiem, jeżeli uprawniony nie wykona swojego…

201411.17
0

Przywrócenie 34 sądów rejonowych

Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 lipca 2015 r. mają zostać odtworzone kolejne 34 sądy rejonowe w związku z tzw. reorganizacją małych sądów. Jest to kolejne rozporządzenie po podpisanym 7 października br., które przywraca na mapę sądownictwa 41 sądów rejonowych, które w latach 2012 – 2013 zostały przekształcone w zamiejscowe wydziały innych sądów…

201411.13
0

Sejm uchwalił ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

Sejm przyjął nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Mają one poprawić warunki prowadzenia działalności głównie w średnich i małych przedsiębiorstwach.  Nowe przepisy ograniczają obowiązki informacyjne przedsiębiorców, umożliwiają łatwiejsze ich kontakty z administracją oraz zawierają informacje dotyczące obniżenia kosztów prowadzenia firmy. W ustawie znalazły się także rozwiązania wskazujące na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw oraz wspieranie nowych…

201411.12
0

Ubezwłasnowolnienie – rodzaje i skutki prawne

Instytucja ubezwłasnowolnienia wiąże się z pojęciem zdolności do czynności prawnych. Polega ono na pozbawieniu lub ograniczeniu osoby zdolności do czynności prawnych. Przepisy dotyczące tej formy prawnej zawarte są w Kodeksie cywilnym. Ubezwłasnowolnienie powoduje, iż dana osoba nie ma możliwości samodzielnego podejmowania decyzji. Ogranicza się ją w możliwości dokonywania czynności prawnych w celu ochrony jej interesów…

201411.05
0

Różnice pomiędzy zadatkiem a zaliczką

Zadatek i zaliczka to często mylone ze sobą lub traktowane jednoznacznie terminy występujące w polskim prawie. Istnieją jednak między nimi pewne różnice. O tym, z którego terminu korzystamy, decyduje umowa. Często potocznie pojęcie zadatku używane jest zamiennie z zaliczką, co jednak nie może mieć miejsca gruncie przepisów prawa. Jaka zatem jest różnica między tymi terminami?…

201411.04
0

Nowelizacja ustawy Kodeks postępowania karnego

Dnia 3 listopada 2014 r. prezydent podpisał ustawę z 10 października 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks  postępowania karnego oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Proponowane zmiany dotyczą głównie nadaniu Ministrowi Sprawiedliwości uprawnień do wnoszenia kasacji od prawomocnych wyroków w sprawach karnych. W aktualnym stanie prawnym, Minister…