201509.17
0

Zaskarżalność odmowy ustanowenia obrońcy

W Kodeksie postępowania karnego wprowadzono nowe przepisy, na podstawie których można wnosić zażalenia na decyzje związane z wyznaczeniem obrońcy w postępowaniu karnym. Z dniem 17 września 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którą można zaskarżać: postanowienia sądu o cofnięciu wyznaczenia obrońcy z urzędu, wyznaczonego w związku z tzw. prawem ubogiego,…

201509.10
0

Polubowne rozwiązywanie sporów

Sejm uchwalił ostateczną treść ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Jej efektem ma być wzrost roli mediacji w sprawach cywilnych, co powinno zmniejszyć obciążenie sądów oraz skrócić czas rozpatrywania spraw. Ustawa wprowadza obowiązek zamieszczania w pozwie informacji, czy strony podjęły próbę polubownego rozwiązania sporu. Brak tego rodzaju działań…

201504.15
0

Wzmocnienie ochrony konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje, że przygotowana wspólnie z Ministerstwem Finansów nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego ma wzmocnić ochronę konsumentów na rynku finansowym oraz wprowadzić zmiany dotyczące modelu abstrakcyjnej kontroli postanowień wzorców umów. Zdaniem UOKiK ze względu na skomplikowany charakter produktów oferowanych na tym rynku konsumenci są…

201504.14
0

Nowe prawo restrukturyzacyjne

Sejm uchwalił nowe Prawo restrukturyzacyjne, które zmienia uregulowania dotyczące restrukturyzacji firm. Celem postępowań, oprócz zaspokojenia wierzycieli, ma być przede wszystkim ratowanie firmy i pozostawienie jej w obrocie gospodarczym. Nowa ustawa jest efektem wspólnych prac Ministra Sprawiedliwości i Ministra Gospodarki oraz ekspertów. Zgodnie z ustawą firmy mające problemy finansowe będą mogły skorzystać z czterech procedur restrukturyzacyjnych:…

201503.30
0

Rozszerzenie zakresu stosowania ulg podatkowych

Ministerstwo Finansów przedstawiło założenia nowej ordynacji podatkowej, w której znalazł się odrębny rozdział poświęcony ulgom w spłacie zobowiązań podatkowych. Ma on objąć swoim zakresem zarówno przepisy dotyczące zapłaty zaliczek, podatku, jak i powstałej zaległości podatkowej. W założeniach do projektu, przepisy nowej ordynacji obejmą również odraczanie terminu złożenia deklaracji podatkowej oraz przepisy dotyczące tej tematyki uregulowane…

201503.09
0

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych

Trwają prace legislacyjne nad rządowym projektem zmiany kodeksu spółek handlowych. Ustawa ma obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Według rządowego projektu kapitał zakładowy stanie się nieobowiązkowy.             Zmiany mają na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez reformę struktury majątkowej tej spółki, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony wierzycieli spółki. Z drugiej…

201502.02
0

Ustawa o ochronie miejsc pracy

28 stycznia 2015 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie miejsc pracy. Przedsiębiorcy mają otrzymać m.in. dopłaty do wynagrodzeń pracowników i szkoleń oraz opłacenie składek na ZUS. Jest to wynik blokady eksportu polskich towarów do Rosji. W latach 2015-2016 otrzymają w sumie do 500 mln zł. Wśród firm, które mogą ubiegać się o dofinansowanie są…

201501.26
0

Nowy serwis e-administracja

W najbliższym czasie ruszy strona internetowa skupiająca w jednym miejscu usługi e-administracji, a w urzędach pojawią się nowe ułatwienia. Chodzi m.in. o złożenie deklaracji podatkowej, założenie działalności gospodarczej i możliwość sprawdzenia, czy pracodawca opłaca składki na ubezpieczenie społeczne. Ma to być narzędzie, które ułatwi obywatelowi odnalezienie interesującej go procedury i skuteczne załatwienie sprawy. Strona ma…

201501.21
0

Elektroniczna rejestracja spółek

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że w związku z wejściem w życie zmian ustawy – Kodeks spółek handlowych uruchomione zostały elektroniczne usługi rejestracji spółek z wykorzystaniem wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym. W związku z wejściem w życie zmian ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, na Stronie ems.ms.gov.pl uruchomione zostały elektroniczne usługi rejestracji spółki jawnej i…

201501.19
0

Nowelizacja przepisów antymonopolowych

Nowe przepisy chroniące przed nieuczciwą konkurencją 18 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja przepisów antymonopolowych, która wzmacnia ochronę rynku oraz pozwoli ostrzegać konsumentów przed nieuczciwymi działaniami które mogą narazić ich na straty finansowe. Potrzeba nowelizacji dotychczas obowiązującej ustawy z 2007 r. wynikała z jej funkcjonowania, zmian na rynku oraz rozwoju najlepszych praktyk ochrony konkurencji…