201501.15
0

Rzeczy znalezione

Trybunał Konstytucyjny uchylił dekret z 1954 r. o likwidacji niepodjętych depozytów i nieodebranych rzeczy, dotyczący rzeczy znalezionych. TK uznał, że kwestie własności powinny być regulowane w ustawie. Stąd powstał rządowy projekt, nad którym pracowały połączone sejmowe komisje kultury i środków przekazu oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Według ustawy, organem odpowiedzialnym za przyjmowanie odnalezionych rzeczy…

201412.11
0

Zmiany w e-sklepach

Z dniem 25 grudnia 2014 r. wchodzi w życie Ustawa o prawach konsumentów, która będzie miała szczególne znaczenie dla sprzedawców internetowych oraz ich klientów. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w funkcjonowaniu głównie sklepów internetowych. Obok przygotowania nowego regulaminu sklepu internetowego niezbędne będzie spełnienie dodatkowych obowiązków informacyjnych na stronie sklepu. Ich niespełnienie może skutkować niezawarciem umowy sprzedaży….

201412.08
0

Zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Na ostatnim posiedzeniu Senatu, które odbył osię 4 grudnia br. została przyjęta ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowelizacja ma na celu zapewnienie ciągłości udzielania pomocy publicznej pracodawcom zatrudniającym oraz zamierzającym zatrudnić osoby niepełnosprawne przez dostosowanie przepisów ustawy do unijnego rozporządzenia nr 651/2014, które uznaje niektóre rodzaje pomocy…

201412.04
0

Nowe formularze PIT

Minister Finansów określił nowe wzory rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wzory zostały odpowiednio zmodyfikowane w związku z koniecznością dostosowania ich do rozwiązań wprowadzonych w ramach programu e-Podatki.  Rozporządzenie określa 15 wzorów, z których PIT-40, PIT-37, PIT-36, mają zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od 1…

201412.01
0

Przedsiębiorcy szybciej otrzymają numery REGON i NIP

Z dniem dzisiejszym wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, która usprawnia funkcjonowanie tzw. jednego okienka. Głównym celem nowych przepisów jest przyspieszenie rozpoczynania działalności gospodarczej przez skrócenie czasu oczekiwania na uzyskanie numerów REGON i NIP. Nowelizacja ma umożliwić przedsiębiorcom uruchomienie firmy w ciągu co najmniej 7 dni.  W myśl…

201411.30
0

Ozusowanie umów zleceń

Według nowych przepisów od umów zlecenia pobierane będą składki emerytalne i rentowe. Opłacanie składek dotyczyć ma również członków rad nadzorczych. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw Sejm uchwalił 23 października br. Poszerzają one grupę podmiotów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu o członków rad nadzorczych. Według obecnie obowiązujących przepisów osoby…

201411.24
0

Zmiany w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji

Prezydent podpisał 21 listopada 2014 r. ustawę o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Wprowadzone zmiany dotyczą trybu wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika. Ustawa ma na celu zwiększenie gwarancji ochrony praw adresatów czynności podejmowanych przez komorników sądowych poprzez dodanie przepisów o pozbawieniu z mocy prawa możliwości wykonywania zawodu przez komornika, który został skazany za…

201411.20
0

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Zmiany dotyczą przede wszystkim poszerzenia kręgu osób, które będą podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Dotyczy to przede wszystkim umów zleceń. Zgodnie z nowelizacją od 1 stycznia 2016 r. składki emerytalne i rentowe będą pobierane od umów zleceń. Składka emerytalna i rentowa od umów zleceń ma być płacona od kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia, jeśli…

201411.17
0

Przywrócenie 34 sądów rejonowych

Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 lipca 2015 r. mają zostać odtworzone kolejne 34 sądy rejonowe w związku z tzw. reorganizacją małych sądów. Jest to kolejne rozporządzenie po podpisanym 7 października br., które przywraca na mapę sądownictwa 41 sądów rejonowych, które w latach 2012 – 2013 zostały przekształcone w zamiejscowe wydziały innych sądów…

201411.13
0

Sejm uchwalił ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

Sejm przyjął nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Mają one poprawić warunki prowadzenia działalności głównie w średnich i małych przedsiębiorstwach.  Nowe przepisy ograniczają obowiązki informacyjne przedsiębiorców, umożliwiają łatwiejsze ich kontakty z administracją oraz zawierają informacje dotyczące obniżenia kosztów prowadzenia firmy. W ustawie znalazły się także rozwiązania wskazujące na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw oraz wspieranie nowych…