201411.04
0

Nowelizacja ustawy Kodeks postępowania karnego

Dnia 3 listopada 2014 r. prezydent podpisał ustawę z 10 października 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks  postępowania karnego oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Proponowane zmiany dotyczą głównie nadaniu Ministrowi Sprawiedliwości uprawnień do wnoszenia kasacji od prawomocnych wyroków w sprawach karnych. W aktualnym stanie prawnym, Minister…

201411.03
0

Protokół elektroniczny w sprawach cywilnych

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych weszła w życie 27 października 2014 r. Nowe przepisy zmieniają procedury w zakresie jawności postępowania w związku z dostępem do akt sprawy , w tym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Zmiany dotyczą głównie zakresu…

201410.27
0

Roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy

Dnia 25 grudnia br. wejdzie w życie ustawa o prawach konsumenta. Ustawa ma zastąpić przepisy dotyczące sprzedaży konsumenckiej zawarte m.in. w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny oraz ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianę Kodeksu cywilnego. Rezultatem zmian będzie m.in. uregulowanie sprzedaży na rzecz konsumentów jedynie…

201410.23
0

Niepełnosprawni i osoby starsze będą mogły głosować za pośrednictwem pełnomocnika

Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub które ukończyły 75 lat będą mogły udzielić pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu. Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub wyborca, który ukończy 75 lat nie później niż…

201410.20
0

Weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych

Nowe przepisy weszły w życie 19 października br. Mają one umożliwić skuteczniejsze wydawanie funduszy na zamówienia publiczne oraz wykluczyć czynności szkodliwe dla konkurencji. Nowelizacja przewiduje odejście od stosowania wyłącznego kryterium oceny ofert, jakim była do tej pory cena. Od tej pory ustalenie ceny, jako wyłącznego kryterium wyboru wykonawcy, będzie wymagało uzasadnienia. Wyznacznik najniższej ceny będzie…

201410.16
0

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego

Rząd przyjął projekt zmian w ustawie Kodeks postępowania cywilnego i ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Nowe propozycje mają zapewnić szybsze odzyskiwanie długów oraz mają umożliwić łatwiejsze uznawanie i wykonywanie w zagranicznych sprawach cywilnych tzw. środków ochrony wobec poszkodowanych. Orzeczenia w sprawach cywilnych i gospodarczych wydawane przez sądy krajów należących do Unii Europejskiej oraz…

201410.13
0

Sejm uchwalił ustawę Prawo o aktach stanu cywilnego

Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego przewiduje elektroniczną rejestrację aktów urodzenia, małżeństw i zgonów, udostępnianie odpisów w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego, a także możliwość wzięcia ślubu poza urzędem. Prawo o aktach stanu cywilnego zastępuje ustawę z 1986 r. Zgodnie z nową ustawą od 1 stycznia 2015 r. ma rozpocząć się informatyzacja rejestracji aktów stanu cywilnego….

201410.09
0

Prezydent podpisał nowelizację przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej

Wprowadzone zmiany mają złagodzić dotychczasowe przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej. Dotyczy to m.in. uelastycznienia procedur związanych z postępowaniem upadłościowym. Wprowadzone regulacje łagodzą dotychczasowe rygorystyczne prawo dotyczące przede wszystkim ogłaszania upadłości konsumenckiej, nie wliczając do tego osób, które pogrążyły się w długach z powodu drastycznych niedbałości. Nowe przepisy przewidują ogłoszenie bankructwa w szczególnych okolicznościach, nawet bez ustalenia…

201410.06
0

Senat zajął się projektem ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym

Ustawa przewiduje wypłatę świadczenia pieniężnego dla właściciela nieruchomości przez bank lub inną instytucję w ramach umowy. Po śmierci właściciela bank ma prawo przejąć nieruchomość, jeśli spadkobiercy nie spłacą kredytu z odsetkami w ciągu 12 miesięcy od śmierci kredytobiorcy. Usługa ta, oparta na przepisach Kodeksu cywilnego, proponuje rentę lub umowę dożywocia. W świetle istniejących przepisów odwrócony…

201410.02
0

Aktualizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Nowelizacja ma m.in. chronić prawa studentów oraz mieć wpływ na dostosowanie uczelni do niżu demograficznego. Ustawa uwidacznia silniejszy podział między uczelniami o profilu ogólnoakademickim a zawodowymi. Przewidziano również wiele przepisów chroniących prawa studentów, przede wszystkim uniemożliwienie wprowadzenia opłat w trakcie studiów Pozostałe zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia nowych zasad przyznawania stypendiów, doprecyzowanie zasad postępowania dyscyplinarnego nauczycieli…