201411.05
0

Różnice pomiędzy zadatkiem a zaliczką

Zadatek i zaliczka to często mylone ze sobą lub traktowane jednoznacznie terminy występujące w polskim prawie. Istnieją jednak między nimi pewne różnice. O tym, z którego terminu korzystamy, decyduje umowa. Często potocznie pojęcie zadatku używane jest zamiennie z zaliczką, co jednak nie może mieć miejsca gruncie przepisów prawa. Jaka zatem jest różnica między tymi terminami?…

201410.29
0

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika

Komornicze zajęcie wynagrodzenia pracownika jest kwestią uregulowaną m.in. przepisami Kodeksu pracy. Pracodawca, który otrzyma informację od komornika o zajęciu części wynagrodzenia pracownika, zobowiązany jest dostosować się do niej pod groźbą kary.   Potrącenia z wynagrodzeń opisują art. 87-91 Kodeksu pracy. Na ich podstawie potrącenia są dokonywane w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych do trzech piątych wynagrodzenia…

201410.08
0

Jak reklamować nieudane wakacje?

Wyjeżdżając na wakacje jesteśmy przekonani, że odbędą się one tak, jak przedstawiało to biuro podróży. Niestety zdarza się, usługi świadczone przez biura podróży odbiegają od oferty katalogowej. Osoby, które uważają, że ich wakacje nie spełniły oczekiwań, mogą złożyć reklamację. Część uchybień podczas wakacji można naprawić w trakcie pobytu. Uchybienia te dotyczą, np. niesmacznego jedzenia, innego…

201410.01
0

Utrata dowodu osobistego.

Dowód osobisty jest naszym najważniejszym dokumentem. Legitymujemy się nim przy załatwianiu wielu spraw urzędowych i bankowych. Jego utrata związana jest z poważnymi konsekwencjami. Bardzo ważne jest natychmiastowe działanie, które zmniejszy ryzyko wykorzystania go przez niepowołane osoby. Sprawa uzależniona jest od tego, czy dowód został skradziony czy zagubiony. ZGŁOSZENIE NA POLICJI W przypadku kradzieży należy niezwłocznie…

201409.24
0

Okresy wypowiedzenia w umowie o pracę.

Długość okresu wypowiedzenia jest zależna przede wszystkim od rodzaju zawartej umowy o pracę oraz stażu pracy osoby, której dotyczy wypowiedzenie. Na podstawie art. 30 §1 Kodeksu pracy umowa o pracę może zostać rozwiązana: – za porozumieniem stron, – przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez jego zachowania, – z upływem czasu,…

201409.17
0

Czy rozwód przeprowadzony za granicą jest uznawany w Polsce?

Rozwód uzyskany za granicą nie oznacza, że jest on prawomocny w świetle polskiego prawa. Aby taki rozwód został uznany w Polsce należy dopełnić odpowiednich formalności. Regulują to przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, aby rozwód zagraniczny został uznany według prawa polskiego, należało złożyć odpowiedni wniosek do sądu okręgowego. Niestety postępowanie to…

201409.10
0

Nabycie spadku w drodze dziedziczenia testamentowego.

Co to jest dziedziczenie testamentowe? Kto może sporządzić testament i w jakie są typy testamentów? Dziedziczenie testamentowe to świadome i swobodne wyrażenie woli spadkobiercy poprzez  spisanie testamentu. Może go sporządzić tylko osoba, która posiada zdolność do czynności prawnych. Ma ono pierwszeństwo nad dziedziczeniem ustawowym. Spadkodawca może w każdej chwili odwołać testament oraz jego poszczególne postanowienia….

201409.03
0

Nabycie spadku w drodze dziedziczenia ustawowego.

Na czym polega dziedziczenie ustawowe? Jaki jest podział spadku między spadkobiercami? Dziedziczenie ustawowe do całości spadku następuje, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu lub gdy osoby powołane do dziedziczenia nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami. Reguły takiego dziedziczenia głównie opierają się na stosunku małżeństwa, pokrewieństwa lub przysposobienia. Kto może być spadkobiercą oraz jaka jest kolejność dziedziczenia…

201408.27
0

Zatrudnienie na umowę o pracę, a umowa zlecenie lub o dzieło.

Zatrudnienie pracowników często sprawia wiele problemów pracodawcom. Powodem tego jest zwykle nieznajomość przepisów prawa pracy. Spośród form zatrudnienia pracodawcy najczęściej wybierają umowę o pracę, umowę zlecenie lub o dzieło. Poprzez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązany jest do wykonywania określonej pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem. Pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem….

201408.20
0

Pracodawca nie chce wypłacić zaległej pensji. Czy warto iść z tym do sądu?

Często zdarza się tak, że pracodawca zalega z wypłacaniem należnej nam pensji, mimo nawiązanego przez nas stosunku pracy. Takich sytuacji jest wiele. Co należy w takim wypadku zrobić? Wynagrodzenie to jedna z cech, które odróżniają stosunek pracy od innych stosunków prawnych. Na podstawie art. 86 Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie…