Kiedy pozew zbiorowy?

201412.12
0

Pozwy zbiorowe to doskonałe narzędzie do szybkiego i tańszego uzyskania odszkodowania. Pozew zbiorowy został wprowadzony ustawą o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym z dnia 17 grudnia 2009 roku., która weszła w życie 19 lipca 2010r.

Ustawa o pozwach zbiorowych ma zastosowanie m.in. w sprawach o roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Odpowiedzialność za wady produktu ponosi nie tylko producent, lecz również importerzy, sprzedawcy, dystrybutorzy oraz wszyscy ci, którzy uczestniczą w obrocie tym produktem. Służy to ochronie konsumentów, którzy są najsłabszym uczestnikiem obrotu.

Ważną kwestią dotyczącą pozwów zbiorowych jest konieczność wcześniejszego ustalenia wysokości żądanego roszczenia. Jest to spowodowane tym, iż sąd zasądza jedno odszkodowanie, które następnie dzielone jest po równo między wszystkich poszkodowanych.

KOGO MOŻNA POZWAĆ?

Pozew zbiorowy można złożyć wobec każdego podmiotu. Mogą to być producenci, usługodawcy, instytucje finansowe, sieci handlowe, duże lub małe firmy. Zgodnie z ustawą pozew zbiorowy może złożyć co najmniej 10 osób, które zostały pokrzywdzone w identycznym zdarzeniu, na podstawie którego walczą o odszkodowanie. W ich imieniu działa pełnomocnik zawodowy lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach rzecznik konsumentów.

KOSZTY POZWU ZBIOROWEGO

Zgodnie z wymienioną ustawą opłata w sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym wynosi 2% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych.

W postępowaniu grupowym nie stosuje się zwolnienia od kosztów sądowych, z której można skorzystać w zwykłym postępowaniu, ale z takiej instytucji sąd może skorzystać. Poza tym opłata stosunkowa w typowych sprawach, nie dochodzonych pozwem grupowym wynosi 5% wartości sporu.

Na wniosek pozwanego sąd może ustanowić kaucję na poczet procesu, która musi być zapłacona w gotówce i nie może przekraczać 20% wartości przedmiotu sporu. Kaucja może zostać zwrócona grupie składające pozew, jeżeli ta wygra proces, ponieważ koszty postępowania ponosi przegrany.

Złożenie pozwu zbiorowego umożliwia rozstrzygnięcie sprawy w stosunku do wszystkich konsumentów bez konieczności przeprowadzania oddzielnych postępowań w tych samych sprawach. Samo postępowanie grupowe umożliwia dostęp do drogi sądowej, która może być korzystniejsza niż wszczęcie postępowania indywidualnie przez osoby poszkodowane.