Nowelizacja ustawy Kodeks postępowania karnego

201411.04
0

Dnia 3 listopada 2014 r. prezydent podpisał ustawę z 10 października 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks  postępowania karnego oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Proponowane zmiany dotyczą głównie nadaniu Ministrowi Sprawiedliwości uprawnień do wnoszenia kasacji od prawomocnych wyroków w sprawach karnych. W aktualnym stanie prawnym, Minister Sprawiedliwości nie posiadał takich uprawnień. Jest on jedynie odpowiedzialny za funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i powinien posiadać narzędzia do skutecznej interwencji prawnej w sytuacji, gdy wymiar sprawiedliwości popełnia błąd, którego nie można naprawić w zwykłym trybie. Prawo wnoszenia kasacji posiadają również Prokurator Generalny, Naczelny Prokurator Wojskowy, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka.

Nowelizacja nie narusza niezawisłości sędziowskiej oraz zasady trójpodziału władz. Minister Sprawiedliwości będzie stroną wnoszącą kasację na zasadach, jakie obowiązują Prokuratora Generalnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Źródło: www.prezydent.pl