Ozusowanie umów zleceń

201411.30
0

Według nowych przepisów od umów zlecenia pobierane będą składki emerytalne i rentowe. Opłacanie składek dotyczyć ma również członków rad nadzorczych.

Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw Sejm uchwalił 23 października br. Poszerzają one grupę podmiotów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu o członków rad nadzorczych. Według obecnie obowiązujących przepisów osoby te od wynagrodzeń odprowadzały jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Po zmianach składki będą opłacane niezależnie od tego, czy członkowie rad nadzorczych podlegają ubezpieczeniu z innych tytułów. Podstawą kwoty składek ma stanowić przychód z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej.

Ustawa wprowadza także obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Nowe przepisy uniemożliwiają zawieranie podwójnych umów zleceń, w celu uniknięcia opłacania składek. Dotychczasowe unikanie opłacania składek było możliwe przy zawieraniu dwóch umów. Pierwsza była zawierana na niższą kwotę, od której odprowadzana była mniejsza składka. Z kolei od drugiej umowy z wyższą kwotą składki nie były odprowadzane.

Przepisy dotyczące pobierania składek od dochodów członków rad nadzorczych maja obowiązywać od 1 stycznia 2015 r., natomiast umowy zlecenia objęte ubezpieczeniem emerytalno – rentowym będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 r.

Źródło: www.sejm.gov.pl