201509.10
0

Polubowne rozwiązywanie sporów

Sejm uchwalił ostateczną treść ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Jej efektem ma być wzrost roli mediacji w sprawach cywilnych, co powinno zmniejszyć obciążenie sądów oraz skrócić czas rozpatrywania spraw.

Ustawa wprowadza obowiązek zamieszczania w pozwie informacji, czy strony podjęły próbę polubownego rozwiązania sporu. Brak tego rodzaju działań będzie musiał być wyjaśniony przez powoda. Do obowiązków sędziów będzie należała ocena czy sprawa, w której mają rozstrzygać może zostać rozwiązana poprzez mediację. Sprawy będą mogły być kierowane do mediacji wielokrotnie na każdym etapie postępowania.

Zgodnie z nowelizacją strony będą miały pierwszeństwo przy wyborze mediatora, a czas trwania mediacji ma być wydłużony do trzech miesięcy. Koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd będą zaliczane do kosztów sądowych. Wniosek o zatwierdzenie mediacji będzie zwolniony z opłaty sądowej. Ponadto ustawa określa zasady zwrotu kosztów w przypadkach, gdy dojdzie do ugody. Jeżeli stanie się to przed rozpoczęciem rozprawy, wówczas zostanie zwrócona cała opłata wniesiona od pisma wszczynającego postępowanie oraz od zarzutów od nakazu zapłaty. Jeżeli jednak ugoda zostanie zawarta po rozpoczęciu rozprawy, zwrócone zostanie trzy czwarte powyższych opłat. Z kolei w przypadku zawarcia ugody przed sądem po rozpoczęciu rozprawy będzie zwracana połowa opłaty za wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty, połowa opłaty od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz połowa opłaty od pisma wszczynającego postępowanie w drugiej instancji, jeśli sprawa na tym etapie zakończyła się ugodą sądową.

W nowych przepisach znalazły się również zmiany umożliwiające szersze korzystanie z sądów arbitrażowych. Termin na wniesienie skargi do sądu powszechnego o uchylenie wyroku sądu polubownego został skrócony do dwóch miesięcy a rozpatrywanie skarg przez sądy powszechne ma odbywać się tylko w jednej instancji. Ustawa zostanie skierowana do zatwierdzenia przez prezydenta.


Źródło: www.sejm.gov.pl