W ramach świadczenia pomocy prawnej na rzecz sektora finansów publicznych usługi kancelarii skierowane są między innymi do organów władzy publicznej, w tym organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek budżetowych, jak również uczelni wyższych i instytucji kultury, a także innych państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych w celu wykonywania zadań publicznych. Świadczenie pomocy prawnej obejmuje m.in.

udzielanie porad, wyjaśnień i konsultacji prawnych w zakresie stosowania prawa,
sporządzanie opinii prawnych i innych opracowań zawierających analizę stanu prawnego oraz konkluzję zawierającą prawidłowe propozycję rozwiązania zgłaszanego problemu,
opiniowanie pod względem formalno - prawnym projektów aktów prawnych oraz decyzji administracyjnych wydawanych przez daną jednostkę,
projektowanie oraz opiniowanie umów cywilnoprawnych, porozumień, pism i innych dokumentów,
opiniowanie dokumentów wewnętrznych: regulaminów, instrukcji, zarządzeń,
udział w pracach zespołów, komisji i innych ciał roboczych,
sygnalizowanie zapowiedzi nowych lub zmian obowiązujących przepisów związanych, poprzez bieżące informowanie o zmianach podczas cyklicznych spotkań,
prowadzenie doradztwa prawnego w sprawach wynikających ze stosunku pracy,
przygotowanie dokumentacji i kierowanie wniosków do właściwego organu egzekucyjnego w celu wyegzekwowania należności cywilnoprawnych oraz prowadzenie nadzoru prawnego nad egzekucją należności,
obsługa prawna projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym krajowych i zagranicznych, jak również projektów realizowanych formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
współdziałanie w organizowaniu doskonalenia zawodowego pracowników.
W ramach usługi oferujemy świadczenie pomocy prawnej w siedzibie jednostki lub w innym miejscu wskazanym w którym prowadzone są sprawy lub prowadzone negocjacje.