Środki unijne

Środki unijne

Obszar działalności w zakresie środków unijnych obejmuje: • Zagadnienia prawne związane z pozyskiwaniem i wykorzystaniem funduszy unijnych. • Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych dla podmiotów obiegających się o udzielenie dofinansowania wraz z monitorowaniem przebiegu procesu konkursowego. • Pomoc prawna na etapie realizacji projektów, w szczególności w zakresie udokumentowania prawidłowego wykorzystania środków, sporządzanie wniosków o płatność oraz wniosków końcowych. • Opracowywania wewnętrznych…

Read More

Mediacje i arbitraż

Mediacje i arbitraż

 Obszar czynności w zakresie mediacji i arbitrażu obejmuje: • Pomoc prawną przy polubownej metodzie rozwiązywaniu sporów gospodarczych. • Opracowywanie i opiniowanie zapisów na sąd polubowny, klauzul kompromisarskich oraz mechanizmów rozwiązywania sporów w kontraktach handlowych. • Asystowanie podczas negocjacji lub mediacji w sytuacjach konfliktowych związanych z wykonywaniem kontraktów handlowych, umów budowlanych, inwestycyjnych, oraz wszelkich innych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w tym również o zapłatę, sprawy z zakresu  zwalczanie nieuczciwej konkurencji, ze stosunków spółki handlowej,…

Read More

Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej

Obszar działalności w zakresie prawa własności intelektualnej obejmuje: • Sporządzanie opinii prawnych z zakresu reklamy, prawa autorskiego, praw pokrewnych, prawa prasowego, prawa własności przemysłowej oraz prawa nieuczciwej konkurencji. • Sporządzanie i doradztwo przy zawieraniu umów licencyjnych, umów o przeniesienie praw własności intelektualnej, umów wydawniczych i umów o współpracę. • Pomoc prawną w zakresie uzyskiwania i utrzymywania praw ochronnych na znaki towarowe i…

Read More

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Obszar działalności w zakresie prawa administracyjnego obejmuje: • Sporządzanie wniosków w sprawach zezwoleń i koncesji, skarg oraz odwołań od decyzji organów administracyjnych. • Reprezentację przed organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. • Pomoc w postępowaniu przed organami egzekucyjnymi w administracji. • Przygotowywanie wszelkich podań, wniosków i innych pism w postępowaniu administracyjnym. • Dochodzenie…

Read More

Prawo budowlane

Prawo budowlane

Obszar działalności w zakresie prawa budowlanego obejmuje: •  pomoc prawną w zakresie organizacji procesu budowlanego, przygotowywanie umów o roboty budowlane ze szczególnym uwzględnieniem ich funkcjonowania, charakteru i różnych wariantów konstrukcyjnych, • przygotowywanie umów z uwzględnieniem zapisów FIDIC, • moc prawną w celu uzyskania wymaganych prawem koncesji i pozwoleń organów administracji państwowej związanych z procesem budowlanym, w tym…

Read More

Prawo ubezpieczeń

Prawo ubezpieczeń

Obszar działalności w zakresie prawa ubezpieczeń obejmuje: • Doradztwo przy tworzeniu produktów ubezpieczeniowych, w tym przy opracowywanie wzorów polis i ogólnych warunków ubezpieczeń, a także umów dystrybucyjnych i dobrych praktyk. • Kompleksowe doradztwo na rzecz pośredników ubezpieczeniowych w zakresie przygotowania projektów umów dla podmiotów wykonujących czynności agencyjne, regulaminów i instrukcji oraz opracowujemy regulaminy systemów prowizyjnego wynagradzania pośredników. • Prowadzenie sporów z ubezpieczycielami,…

Read More

Prawo ochrony środowiska

Prawo ochrony środowiska

Obszar działalności w zakresie prawa ochrony środowiska obejmuje: • Przygotowywanie opinii prawnych i analiz dotyczących szczegółowych regulacji w zakresie prawa ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami i handlu emisjami. • Przygotowywanie i opiniowanie umów z podmiotami świadczącymi usługi dotyczące korzystania ze środowiska. • Pomoc w procedurze oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko poprzez m.in. opracowywanie raportów oddziaływania na środowisko; • Reprezentowanie w…

Read More

Prawo upadłościowe

Prawo upadłościowe

Obszar działalności w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego obejmuje: • Pomoc prawną ukierunkowaną na zabezpieczenie interesów stron na wypadek upadłości dłużnika. • Opracowywanie planów restrukturyzacyjnych mających na celu przeciwdziałanie niewypłacalności, a w dalszej kolejności upadłości. • Prowadzenie postępowań w przedmiocie ogłoszenia upadłości, w szczególności przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości. • Przygotowywanie zgłoszenia wierzytelności oraz monitorowanie i zaskarżanie listy wierzytelności. • Prowadzenie postępowań…

Read More

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Obszar działalności w zakresie prawa cywilnego obejmuje: • Opracowywanie wszelkiego rodzaju umów w zakresie prawa cywilnego, opiniowanie przedstawionych przez Klienta umów, uczestnictwo w procesie ich negocjacji. • Reprezentacja w postępowaniu sądowym związanym z nienależytym wykonaniem umowy; • Pomoc prawna m.in. w zakresie czynów niedozwolonych, prowadzenie postępowań o odszkodowanie, zadośćuczynienie.     W przypadku szczegółowych pytań zapraszamy…

Read More

Prawo handlowe

Prawo handlowe

Obszar działalności w zakresie prawa handlowego obejmuje: • Kompleksową obsługę spółek prawa handlowego począwszy od ich zakładania, przez rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym, jak też ich późniejszą, bieżącą obsługę; • Pomoc prawną związaną z eliminowaniem ryzyk związanych z prowadzeniem spraw spółki (odpowiedzialność członków zarządu, likwidatorów ). • Obsługę prawną posiedzeń organów spółki: Zgromadzeń Wspólników, Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy,…

Read More