Obszar działalności w zakresie prawa handlowego obejmuje:
Kompleksową obsługę spółek prawa handlowego począwszy od ich zakładania, przez rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym, jak też ich późniejszą, bieżącą obsługę;
Pomoc prawną związaną z eliminowaniem ryzyk związanych z prowadzeniem spraw spółki (odpowiedzialność członków zarządu, likwidatorów ).
Obsługę prawną posiedzeń organów spółki: Zgromadzeń Wspólników, Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, posiedzeń Rad Nadzorczych;
Reprezentację Klienta na zgromadzeniach organów spółek, w tym podejmowanie uchwał w imieniu klientów.
Udział w negocjacjach umów handlowych oraz porozumień, w tym pomiędzy wspólnikami/akcjonariuszami.
Reprezentację spółek oraz wspólników w postępowaniach sądowych, w tym o unieważnienie oraz uchylenie uchwał organów spółek
Reprezentację klientów w postępowaniach sądowych związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, pomoc prawna w postępowaniu egzekucyjnym.
Doradztwo w zakresie upadłości i likwidacji przedsiębiorstw.
 
W przypadku szczegółowych pytań zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.