Obszar działalności w zakresie prawa administracyjnego obejmuje:
Sporządzanie wniosków w sprawach zezwoleń i koncesji, skarg oraz odwołań od decyzji organów administracyjnych.
Reprezentację przed organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Doradztwo w sprawach z zakresu prawa o cudzoziemcach, prawa uchodźczego, w szczególności w aspekcie legalizacji pobytu.
Pomoc w postępowaniu przed organami egzekucyjnymi w administracji.
Przygotowywanie wszelkich podań, wniosków i innych pism w postępowaniu administracyjnym.
Dochodzenie odszkodowań za szkody wywołane bezprawnymi decyzjami administracyjnym.
Sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych.