Obszar czynności w zakresie mediacji i arbitrażu obejmuje:
 Pomoc prawną przy polubownej metodzie rozwiązywaniu sporów gospodarczych.
 Opracowywanie i opiniowanie zapisów na sąd polubowny, klauzul kompromisarskich oraz mechanizmów rozwiązywania sporów w kontraktach handlowych.
 Asystowanie podczas negocjacji lub mediacji w sytuacjach konfliktowych związanych z wykonywaniem kontraktów handlowych, umów budowlanych, inwestycyjnych, oraz wszelkich innych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w tym również o zapłatę, sprawy z zakresu  zwalczanie nieuczciwej konkurencji, ze stosunków spółki handlowej, spory pomiędzy udziałowcami.
 Prowadzenie postępowań arbitrażowych dotyczących sporów o praw majątkowych lub niemajątkowych, w których możliwe jest zawarcie ugody sądowej.
 Reprezentowanie w postępowaniach sądowych o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroków arbitrażowych, zaskarżanie wyroków sądów polubownych oraz prowadzenie innych spraw związanych z arbitrażem (np. dotyczących ustalenia  jurysdykcji).
 
W przypadku szczegółowych pytań zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.