Obszar działalności w zakresie odszkodowań obejmuje zarówno dochodzenie wynagrodzenia w postępowaniu nieprocesowym, jak również uzyskania odszkodowania/zadośćuczynienia w drodze postępowaniu sądowego.

Wypadki komunikacyjne

Odszkodowanie z tytułu wypadku komunikacyjnego, przysługuje osobie poszkodowanej, będącej nie tylko kierowcą ale również pasażerem, motocyklistą, rowerzystą lub pieszym, w sytuacji gdy inna osoba niż poszkodowany spowodowała wypadek. Odszkodowanie dochodzone jest z polisy OC sprawcy lub Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Kancelaria oferuje pomoc w uzyskaniu odszkodowania za szkodę materialną (np. uszkodzenia rzeczy osobistych) oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, cierpienie fizyczne i psychiczne. Osobie poszkodowanej przysługuje również zwrot poniesionych kosztów leczenia ( koszt zakupów leków, środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych, sprzętu ortopedycznego i protez, konsultacji u specjalistów), utraconych dochodów oraz renta dla wyrównania szkód o charakterze trwałym.

Wypadki w pracy

Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy przysługuje za nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy,
 • w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia:

 • jednorazowe odszkodowanie
 • zasiłek chorobowy,
 • zasiłek wyrównawczy,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa,
 • renta rodzinna,
 • dodatek pielęgnacyjny,
 • dodatek do renty rodzinnej,
 • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych,
 • pokrycie kosztów zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.

Odszkodowanie dochodzone jest od pracodawcy lub od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wypadki w gospodarstwach rolnych

Odszkodowanie z tytułu wypadku w gospodarstwie rolnym przysługuje za wszelkie szkody wyrządzone przez rolnika, osoby przebywające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osoby wykonujące prace w gospodarstwie rolnym, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Odpowiedzialność odszkodowawcza obejmuje m.in. sytuacje związane ze zniszczeniem upraw, szkód wyrządzonych przez zwierzęta, zatruciem środkami chemicznymi czy pestycydami, wypadkami z udziałem maszyn rolniczych.

Odszkodowanie dochodzone jest z KRUS, polisy OC rolnika lub dobrowolnego ubezpieczenia NW lub ubezpieczenia na życie.

 

Odszkodowania od przewoźników

Z tytułu opóźnionego lotu lub jego odwołania, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 261/2004, pasażerowi przysługuje odszkodowanie w wysokości:

250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów;

400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów;

 600 EUR dla wszystkich innych lotów.

W ruchu kolejowym, zgodnie z rozporządzeniem nr 1371/2007/WE, pasażer za opóźnienie można domagać się odszkodowania w wysokości minimum:

25% ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 do 119 minut,

50 % ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 i więcej minut.

Błędy w sztuce lekarskiej

Odszkodowanie z tytułu błędu medycznego przysługuje gdy w trakcie leczenia (hospitalizacji, zabiegu operacyjnego) doszło do zaniedbania albo popełnienia błędu przez personel medyczny, przez co wyrządzono pacjentowi szkodę.

Odszkodowanie dochodzone jest od szpitala lub innego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. Wysokość odszkodowania obliczana jest indywidualnie w każdej sprawie, w zależności od tego, jak poważne konsekwencje zdrowotne i finansowe poniósł pacjent w związku z zaniedbaniem.

Błędy wymiaru sprawiedliwości

Zadośćuczynienie oraz odszkodowanie  przysługuje osobą m.in. z tytułu niesłusznego skazania na karę pozbawienia wolności lub wymierzenia innego środka karnego, niesłusznego aresztowania, zatrzymania lub zastosowania środka zabezpieczającego, za okres, w którym niesłusznie pozbawiono ich wolności.

Szkody związane z prowadzoną działalnością

Szkody związane z działalnością gospodarczą, w szczególności w przypadku wykonywania zawodów wymagających obowiązkowego ubezpieczenia OC, jak również wypadków losowych (np. pożar, zalanie, zniszczenie dokumentów) i innych ryzyk przedsiębiorcy.

Bezumowne korzystanie z nieruchomości

Odszkodowanie przysługuje z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorstwo przesyłowe. Właścicielowi nieruchomości, na której posadowiono urządzenia infrastruktury energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, w postaci słupów energetycznych lub inne środki transportu energii, takie jak wysokociśnieniowe gazociągi przesyłowe, elektroenergetyczne sieci i linie przesyłowe wysokiego napięcia, przesyłowe rurociągi dla ropy naftowej, węglowe rurociągi pulpowe, rurociągi dla produktów naftowych oraz inne stałe urządzenia do transportu materiałów i produktów energetycznych, przysługuje wynagrodzenie w wysokości zależnej od:
 stopnia ograniczenia własności,
przeznaczenia nieruchomości,
 wartości nieruchomości,
 trwałości ograniczenia własności.

 

Szkody majątkowe

Odszkodowanie przysługuje z tytułu wyrządzonych szkód w majątku wywołanych m.in. uszkodzeniem lub zniszczeniem budynków, zagarnięciem mienia, zniszczeniem majątku na skutek oddziaływania sił natury lub innych żywiołów - pożar, powódź oraz innych zdarzeń losowych spowodowanych np. upadkiem, poślizgnięciem na skutek jego oblodzenia lub braku utrzymania w należytym stanie.

Poszkodowany może dochodzić naprawienia szkody według własnego wyboru:

poprzez przywrócenie stanu poprzedniego, lub

przez zapłatę odszkodowania.

W przypadku szczegółowych pytań zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.