Obszar działalności w zakresie prawa zamówień publicznych obejmuje:
I. Obsługę prawną Zmawiającego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych w procedurach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, na którą składa się:
Udzielanie konsultacji z zakresu zamówień publicznych w tym monitorowanie i sygnalizowanie zmian w obowiązujących przepisach prawnych.
Opracowywanie i opiniowanie dokumentacji „przed przetargowej”, m.in. wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień publicznych ( w tym udzielania zamówień wyłączonych ze stosowanie pzp), regulaminów pracy komisji przetargowych, regulaminów pracy komisji konkursowych.
Pomoc prawna w opracowaniu warunków formalno-prawnych SIWZ, w tym, m.in.: pomoc w ustaleniu podstawowych założeń dotyczących przedmiotu zamówienia, pomoc w ustaleniu warunków udziału w postępowaniu jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegających się o dane zamówienie, weryfikację poprawności upublicznienia ogłoszenia o zamówieniu,  pomoc w opracowaniu kompletnego opisu przedmiotu zamówienia.
Pomoc prawna w trakcie toczącego się postępowania, wynikającą z okoliczności wynikających z działań Zamawiającego i Wykonawców (min. poprzez analizę wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofert wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pomoc w modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pomoc w rozstrzyganiu protestów pojawiających się na etapie pytań do specyfikacji, oceny wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu i ofert.
 Przygotowanie i opiniowanie wzorów umów oraz monitorowanie ich wykonywania na etapie realizacji zamówień.
Reprezentacja w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą i skargowym.
Przeprowadzanie audytów i kontroli prawidłowości przeprowadzonych procedur przetargowych.
 
II. Obsługę prawną Wykonawcy w zakresie uczestnictwa w procedurach przetargowych lub negocjacyjnych, na którą składa się:
Udzielanie konsultacji z zakresu zamówień publicznych w tym monitorowanie i sygnalizowanie zmian w obowiązujących przepisach prawnych.
Pomoc prawna w przygotowaniu wniosków o udział w postępowaniach oraz ofert wykonawcy w zakresie wymogów formalno-prawnych ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych przepisów prawa.
Monitorowanie procedury wyboru Wykonawcy, w tym przygotowywanie odpowiedzi na wezwania do złożenia wyjaśnień, uzupełnienie dokumentów.
Przygotowywanie opinii prawnych i analiz  związanych z uczestniczeniem wykonawców w postepowaniu, w szczególności w zakresie wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia jego oferty.
Pomoc prawna w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej oraz reprezentacja Wykonawcy w postępowaniu odwoławczym i skargowym.
 
W przypadku szczegółowych pytań zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.