Obszar działalności w zakresie prawa cywilnego obejmuje:
• Kompleksowe przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów, jak również monitorowanie ich wykonania.
• Reprezentowanie w sporach sądowych powstałych na tle wykonania i realizacji zawartych umów, w tym postępowania dotyczące kar umownych.
Kompleksową prowadzenie spraw z zakresu umów najmu, leasingu, pożyczki, kredytu.
Dochodzenie roszczeń pieniężnych i niepieniężnych oraz egzekucja należności.
Przygotowywanie umów kupna, sprzedaży rzeczy, w tym nieruchomości i roszczeń z tym związanych.
 Ochronę prawa własności, współwłasności i posiadania rzeczy oraz prowadzenie postępowań dotyczących zasiedzenia.
Dochodzenie zadośćuczynień i odszkodowań od podmiotów zobowiązanych do ich zapłaty.

W przypadku szczegółowych pytań zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.