Obszar działalności w zakresie prawa ubezpieczeń obejmuje:
 Doradztwo przy zawieraniu umów ubezpieczenia i negocjacjach warunków, w szczególności w zakresie wprowadzenia, wyłączenia lub zmiany klauzul zabezpieczających interesy klientów.
 Dochodzenie odszkodowań z tytułu szkód komunikacyjnych, w szczególności dochodzenie roszczeń z polisy OC sprawcy wypadku, jak również z dobrowolnego ubezpieczenia autocasco.
Prowadzenie sporów dotyczących wypłaty odszkodowań m.in. komunikacyjnych oraz z tytułu ubezpieczenia na życie.
 Reprezentowanie w sprawach związanych z odmową wypłaty odszkodowania.
Weryfikację poprawności ustalenia wysokości odszkodowania oraz pomoc w wyborze optymalnej metody obliczenia odszkodowania.
 
W przypadku szczegółowych pytań zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.