Obszar działalności w zakresie środków unijnych obejmuje:
Zagadnienia prawne związane z pozyskiwaniem i wykorzystaniem funduszy unijnych.
Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych dla podmiotów obiegających się o udzielenie dofinansowania wraz z monitorowaniem przebiegu procesu konkursowego.
Pomoc prawna na etapie realizacji projektów, w szczególności w zakresie udokumentowania prawidłowego wykorzystania środków, sporządzanie wniosków o płatność oraz wniosków końcowych.
 Opracowywania wewnętrznych procedur związanych z wyborem wykonawców w kontekście zasady konkurencyjności lub prawa zamówień publicznych.
 Opracowywania i opiniowanie dokumentacji  oraz udział w komisjach przetargowych dotyczących wybory wykonawcy
• Prowadzenie postępowań odwoławczych w przypadku nałożenia korekt finansowych oraz wydania decyzji dotyczących zwrotu otrzymanych środków.
 Wykonywanie audytów zewnętrznych projektów realizowanych w ramach funduszy unijnych oraz innych mechanizmów pomocy publicznej.