Obszar działalności w zakresie prawa własności intelektualnej obejmuje:
• Sporządzanie opinii prawnych z zakresu reklamy, prawa autorskiego, praw pokrewnych, prawa prasowego, prawa własności przemysłowej oraz prawa nieuczciwej konkurencji.
• Sporządzanie i doradztwo przy zawieraniu umów licencyjnych, umów o przeniesienie praw własności intelektualnej, umów wydawniczych i umów o współpracę.
• Pomoc prawną w zakresie uzyskiwania i utrzymywania praw ochronnych na znaki towarowe i wzory użytkowe, patentów na wynalazki, praw z rejestracji wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych.
Zgłaszanie znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych do ochrony.
• Doradztwo z zakresu ochrony praw własności intelektualnej, prowadzenie postępowań sądowych – cywilnych i karnych – wynikających z naruszenia autorskich praw osobistych lub majątkowych, praw pokrewnych, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe, praw z rejestracji wzorów przemysłowych i praw ochronnych na znaki użytkowe.
• Pomoc prawną w sporach dotyczących naruszania zasad uczciwej konkurencji (m.in. w sprawach dotyczących oznaczeń indywidualizujących przedsiębiorstwo, jego towary lub usługi, tajemnicy przedsiębiorstwa, reklamy, naśladownictwa produktów lub opakowań czy dotyczących renomy przedsiębiorstwa), w tym prowadzenie spraw sądowych cywilnych i karnych.
• Pomoc prawną w zakresie oceny planowanych działań przedsiębiorcy (np. akcji reklamowych) pod kątem przepisów prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
• Reprezentację przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędem Patentowym RP, Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie i Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante.
 
W przypadku szczegółowych pytań zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.