Umowa agencyjna

201502.04
0

Umowa agencyjna to jedną z najmniej znanych alternatywnych form zatrudnienia. Czym jest i jakie zobowiązania niesie ze sobą dla stron ją zawierających?

Umowa agencyjna uregulowana jest art. 758-764 Kodeksu cywilnego. Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu. Agent musi działać na rzecz osoby dającej zlecenie, czyli na rzecz zleceniodawcy. Może także zawierać umowy w jego imieniu.

WYNAGRODZENIE AGENTA

Wynagrodzeniem agenta jest prowizja. W sytuacji, kiedy sposób wynagrodzenia agenta nie został nakreślony w podpisanej pomiędzy stronami umowie, agentowi należy się prowizja. Prowizja jest to inaczej wynagrodzenie, liczone np. od liczby lub wartości zawieranych przez niego umów. Im umów jest więcej, tym większa staje się prowizja. Może być określona z góry.

Agent może żądać prowizji od innych umów zawartych w czasie trwania umowy, jeżeli do ich zawarcia doszło w wyniku jego działalności lub jeżeli zostały one zawarte z klientami pozyskanymi przez agenta poprzednio dla umów tego samego rodzaju.

Agent może zażądać prowizji od umowy zawartej po rozwiązaniu umowy agencyjnej, jeżeli propozycję zawarcia umowy dający zlecenie lub agent otrzymał od klienta przed rozwiązaniem umowy. Może również żądać prowizji od umowy zawartej po rozwiązaniu umowy agencyjnej, gdy do jej zawarcia doszło w wyniku jego działalności w okresie trwania umowy agencyjnej.

OBOWIĄZKI ZLECENIODAWCY

Zleceniodawca zobowiązany jest przekazywać agentowi dokumenty i informacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. Zobowiązany jest także zawiadomić agenta o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji zawarcia umowy oraz o jej niewykonaniu, przy której zawarciu agent pośredniczył lub którą zawarł w imieniu dającego zlecenie. Zleceniodawca musi również złożyć agentowi oświadczenie zawierające dane o należnej mu prowizji nie później niż w ostatnim dniu miesiąca następującego po kwartale, w którym agent nabył prawo do prowizji. Oświadczenie to powinno wskazywać wszystkie dane stanowiące podstawę do obliczenia wysokości należnej prowizji.

ROZWIĄZANIE UMOWY AGENCYJNEJ

Na podstawie art. 764 Kodeksu cywilnego umowa zawarta na czas nieoznaczony może być wypowiedziana na miesiąc naprzód w pierwszym roku, na dwa miesiące naprzód w drugim roku oraz na trzy miesiące naprzód w trzecim i następnych latach trwania umowy. Ustawowe terminy wypowiedzenia nie mogą być skracane. Ustawowe terminy wypowiedzenia mogą zostać umownie przedłużone, z tym że termin ustalony dla dającego zlecenie nie może być krótszy niż termin ustalony dla agenta.

Po rozwiązaniu umowy agencyjnej agent może żądać świadczenia wyrównawczego, jeżeli w czasie trwania umowy pozyskał nowych klientów lub doprowadził do wzrostu obrotów z dotychczasowymi klientami, a zleceniodawca korzysta na tych umowach. Świadczenie wyrównawcze nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia agenta za jeden rok, obliczonego na podstawie średniego rocznego wynagrodzenia uzyskanego w okresie ostatnich 5 lat. Jeżeli umowa agencyjna trwała krócej niż pięć lat, wówczas wynagrodzenie oblicza się z uwzględnieniem średniej z całego okresu jej trwania. Możliwość dochodzenia roszczenia o świadczenie wyrównawcze zależy od zgłoszenia przez agenta odpowiedniego żądania wobec zleceniodawcy przed upływem roku od rozwiązania umowy.

Zainteresował się ten artykuł? Potrzebujesz szerszych informacji?

Skontaktuj się z nami: kancelaria@lazoriwspolnicy.pl