Zajęcie wynagrodzenia przez komornika

201410.29
0
Komornicze zajęcie wynagrodzenia pracownika jest kwestią uregulowaną m.in. przepisami Kodeksu pracy. Pracodawca, który otrzyma informację od komornika o zajęciu części wynagrodzenia pracownika, zobowiązany jest dostosować się do niej pod groźbą kary.
 
Potrącenia z wynagrodzeń opisują art. 87-91 Kodeksu pracy. Na ich podstawie potrącenia są dokonywane w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych do trzech piątych wynagrodzenia netto oraz w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych do połowy minimalnego wynagrodzenia.
Egzekucja z wynagrodzenia za pracę może być prowadzona jedynie wtedy, gdy dłużnik jest zatrudniony u danego pracodawcy w momencie zajęcia wynagrodzenia przez komornika.
 
Zajęcie wynagrodzenia polega na poinformowaniu dłużnika o zakazie odbierania pensji i rozporządzania nią w inny sposób poza częścią wolną od zajęcia. Zakaz ten obowiązuje do chwili pełnej spłaty zadłużenia, w tym odsetek i kosztów postępowania egzekucyjnego.
Egzekucja z wynagrodzenia może być przeprowadzona wyłącznie w przypadku niewypłacania jej pracownikowi. Jeśli pracownik je otrzymał, wówczas egzekucja może być przeprowadzona w innym trybie, w zależności od sposobu wypłacenia wynagrodzenia:
  • jeżeli pensja została przelana na rachunek bankowy, będzie to egzekucja z rachunku bankowego,
  • jeśli wynagrodzenie wypłacono w gotówce, wówczas będzie to egzekucja z ruchomości.

NALEŻNOŚCI PODLEGAJĄCE EGZEKUCJI Po odliczeniach składkowo – podatkowych z wynagrodzenia za pracę ulegają potrąceniu następujące należności: 

  • świadczenia alimentacyjne,
  • należności inne niż świadczenia alimentacyjne,
  • zaliczki udzielane pracownikowi,
  • kary pieniężne z odpowiedzialności porządkowej zawarte w art. 108 Kodeksu pracy.

KWOTY WOLNE OD EGZEKUCJI
Na podstawie art. 87¹ Kodeksu pracy wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia w wysokości:
  • minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługujący pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • 75% minimalnego wynagrodzenia, przy potrąceniu zaliczek udzielonych pracownikowi,
  • 90% minimalnego wynagrodzenia przy potrąceniu kar pieniężnych zawartych w art. 108 Kodeksu pracy.
W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy powyższe kwoty ulegają zmniejszeniu proporcjonalnemu do wymiaru czasu pracy.
 

Zainteresował się ten artykuł? Potrzebujesz szerszych informacji?

Skontaktuj się z nami: kancelaria@lazoriwspolnicy.pl