Zaskarżalność odmowy ustanowenia obrońcy

201509.17
0

W Kodeksie postępowania karnego wprowadzono nowe przepisy, na podstawie których można wnosić zażalenia na decyzje związane z wyznaczeniem obrońcy w postępowaniu karnym.

Z dniem 17 września 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którą można zaskarżać: postanowienia sądu o cofnięciu wyznaczenia obrońcy z urzędu, wyznaczonego w związku z tzw. prawem ubogiego, zarządzenia prezesa lub postanowienia sądu o odmowie kolejnego wyznaczenia obrońcy z urzędu na wniosek oskarżonego, zarządzenia prezesa lub postanowienia sądu o odmowie wyznaczenia obrońcy z urzędu w przypadku wystąpienia przesłanek obrony obligatoryjnej, decyzje, zarządzenia lub postanowienia o odmowie wyznaczenia pełnomocnika z urzędu dla strony innej niż oskarżony. Zażalenia na postanowienia sądu będą rozpatrywały inne składy sędziowskie tego samego sądu, a zażalenia na zarządzenia prezesa sądu – sąd właściwy do rozpoznania sprawy.

Nowelizacja wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 08.10.2013 r. (sygn. akt K30/11). W wymienionym wyroku Trybunał uznał, że zarówno art. 81 § 1 k.p.k., którego treść nie przewiduje sądowej kontroli zarządzenia prezesa sądu o odmowie wyznaczenia obrońcy z urzędu dla oskarżonego, który złożył wniosek w trybie art. 78 § 1 k.p.k., a także art. 78 § 1 k.p.k., którego zakres nie przewiduje zaskarżenia postanowienia sądu o cofnięciu wyznaczenia obrońcy z urzędu, są niezgodne z Konstytucją.

Uprawnienie to obejmuje zarówno sprawy karne, jak również sprawy o wykroczenia.

Sejm uchwalił ustawę 12.06.2015 r., a prezydent podpisał ją 31.07.2015 r.


Źródło: www.kancelaria.lex.pl