Zmiany w Kodeksie spółek handlowych

201503.09
0

Trwają prace legislacyjne nad rządowym projektem zmiany kodeksu spółek handlowych. Ustawa ma obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Według rządowego projektu kapitał zakładowy stanie się nieobowiązkowy.

            Zmiany mają na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez reformę struktury majątkowej tej spółki, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony wierzycieli spółki. Z drugiej strony proponowane zmiany mają na celu zwiększenie atrakcyjności polskiej spółki z o.o. Na skutek nowelizacji ma dojść do ułatwień podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności w odniesieniu do spółek jawnej i komandytowej, poprzez rozszerzenie możliwości ich zawiązywania, zmiany i rozwiązywania

            Za najważniejszą proponowaną zmianę należy uznać wprowadzenie nowego wariantu struktury majątkowej spółki z o.o., w którym udziały wspólników nie posiadałyby określonej wartości nominalnej. Wszelkie wypłaty na rzecz wspólników z tytułu stosunku spółki mają być ograniczone dodatkowym testem wypłacalności, który ma uzupełnić obecnie obowiązujący test bilansowy spółki.

            Zmiana charakteru kapitału zakładowego ma wiązać się z powstaniem tzw. testu niewypłacalności oraz wprowadzeniem innych instrumentów chroniących wierzycieli spółki. Test ma polegać na zobowiązaniu zarządu do badania w związku z każdorazową wypłatą dokonywaną na rzecz wspólników pod tytułem korporacyjnym, czy mimo wypłaty w ciągu roku spółka nie straci zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań. Członkowie zarządu będą zobowiązani do podjęcia uchwały w tym przedmiocie, która będzie składana również do sądu rejestrowego. Uchwała wspólników ma stanowić oświadczenie o wypłacalności.

Źródło: www.lex.pl