201509.17
0

Zaskarżalność odmowy ustanowenia obrońcy

W Kodeksie postępowania karnego wprowadzono nowe przepisy, na podstawie których można wnosić zażalenia na decyzje związane z wyznaczeniem obrońcy w postępowaniu karnym. Z dniem 17 września 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którą można zaskarżać: postanowienia sądu o cofnięciu wyznaczenia obrońcy z urzędu, wyznaczonego w związku z tzw. prawem ubogiego,…

201509.10
0

Polubowne rozwiązywanie sporów

Sejm uchwalił ostateczną treść ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Jej efektem ma być wzrost roli mediacji w sprawach cywilnych, co powinno zmniejszyć obciążenie sądów oraz skrócić czas rozpatrywania spraw. Ustawa wprowadza obowiązek zamieszczania w pozwie informacji, czy strony podjęły próbę polubownego rozwiązania sporu. Brak tego rodzaju działań…