Przyznanie świadczenia w drodze wyjątku

201507.10
0

Ubezpieczonym oraz pozostałym po nich członkom rodziny, którzy wskutek szczególnych okoliczności nie spełniają warunków wymaganych w ustawie do uzyskania prawa do emerytury lub renty, nie mogą – ze względu na całkowitą niezdolność do pracy lub wiek – podjąć pracy lub działalności objętej ubezpieczeniem społecznym i nie mają niezbędnych środków utrzymania, Prezes Zakładu może przyznać w drodze wyjątku świadczenia w wysokości nieprzekraczającej odpowiednich świadczeń przewidzianych w ustawie.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ

Zgłoszenie wniosku o przyznanie świadczenia w drodze wyjątku tj. emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, następuje na podstawie art. 83 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

JAKIE TRZEBA SPEŁNIĆ WARUNKI, BY MÓC ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Przyznanie świadczenia w drodze wyjątku jest możliwe, gdy spełnione są następujące przesłanki:

  1. wnioskodawca jest lub był osobą ubezpieczoną w rozumieniu ustawy lub jest członkiem rodziny pozostałym po ubezpieczonym,
  2. nie spełnia warunków do uzyskania świadczenia w trybie zwykłym wskutek szczególnych okoliczności,
  3. nie może podjąć pracy lub innej działalności objętej ubezpieczeniami społecznymi z uwagi na całkowitą niezdolność do pracy lub wiek,
  4. nie posiada niezbędnych środków utrzymania.

Warunki te muszą być spełnione łącznie bowiem niespełnienie nawet jednego z nich wyklucza możliwość przyznania świadczenia w drodze wyjątku.

GDZIE SKŁADAĆ WNIOSEK

Wniosek taki składa się do organu wyższego stopnia w stosunku do organu, który wydał pierwszą decyzję. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych w postępowaniu administracyjnym organem wyższego stopnia w stosunku do jednostek organizacyjnych ZUS jest Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego też taki wniosek należy skierować do Prezesa ZUS.

Wniosek ten może zostać złożony bezpośrednio w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS lub w Centrali ZUS, bądź za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność.

CO ZAWRZEĆ WE WNIOSKU

We wniosku należy zawrzeć co najmniej dane osobowo – adresowe osoby ubiegającej się o świadczenie, sprecyzowane żądanie oraz podpis oraz dołączyć do wniosku oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej wraz z dokumentami potwierdzającymi stan faktyczny wskazany w oświadczeniu.

JAK WYGLĄDA ROZPATRZENIE WNIOSKU

Jako że Prezes ZUS jest tylko adresatem wniosku, a rozstrzygnięcia w sprawie dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako organ, po wpłynięciu wniosku sprawa jest ponownie rozpatrywana przez ZUS na zasadach uregulowanych w Kodeksie postępowania administracyjnego w odniesieniu do decyzji wydanej w I instancji przez ministra w tzw. trybie nadzwyczajnym.

Sprawy o przyznanie świadczenia w drodze wyjątku załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Rozstrzygnięcie następuje w formie decyzji zawierającej szczegółowe uzasadnienie ze wskazaniem faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, wraz z przytoczeniem przepisów prawa, na podstawie których nastąpiło rozstrzygnięcie.

Zainteresował się ten artykuł? Potrzebujesz szerszych informacji?


Skontaktuj się z nami: kancelaria@lazoriwspolnicy.pl