Regulamin sklepu internetowego

201503.09
0

Ze względu na rosnącą skalę obrotu konsumenckiego w sieci, coraz więcej sklepów oferujących sprzedaż produktów online, zaczyna posługiwać się wzorcami umów, co może stanowić ułatwienie lub wywołać niepożądane efekty.

 Klauzula niedozwolona (abuzywna) to zapis w regulaminie, który spełnia poniższe przesłanki:

1) kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami,

2) rażąco narusza interesy konsumenta,

3) nie dotyczy głównych świadczeń stron pod warunkiem, że zostało ono sformułowane w sposób jednoznaczny.

Przepisy prawne dotyczące klauzul niedozwolonych zawarte są przede wszystkim w art. 385¹ – 385³ Kodeksu cywilnego.

UNIKNIĘCIE KLAUZUL NIEDOZWOLONYCH

W celu uniknięcia w tworzonym regulaminie uregulowań niedozwolonych, warto posiłkować się katalogiem stworzonym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rejestr zawiera wykaz klauzul, które zostały uznane jako niedozwolone. Każdorazowo jednak treść jest rozpatrywana w kontekście całego regulaminu, co może prowadzić, do uznania w niektórych przypadkach za niedozwolony zapis powszechnie stosowany, jak chociażby  wpisana w rejestru pod numerem 3191 klauzula:„W sprawach nieuregulowanych umową strony stosować będą przepisy Kodeksu Cywilnego”

Mimo wszystko sprzedawca może zminimalizować ryzyko posiadania w swoim regulaminie klauzul niedozwolonych poprzez:

  • sporządzenie profesjonalnego regulaminu wolnego od klauzul niedozwolonych,
  • bieżący monitoring rejestr klauzul niedozwolonych,
  • bieżący monitoring regulaminu pod kontem zmian w przepisach prawa,
  • korzystanie z audytów regulaminu.
KONSEKWENCJE ZAWARCIA KLAUZUL NIEDOZWOLONYCH W REGULAMINIE

Zawarcie klauzul niedozwolonych w regulaminie sklepu wiąże się z ryzykiem, które można podzielić na finansowe i niefinansowe.

Ryzyka finansowe to możliwość wytoczenia przez konsumenta lub stowarzyszenie mające na celu ochronę praw konsumenta pozwu o uznanie danego postanowienia regulaminu sklepu za niedozwolone postanowienie umowne. W tym wypadku sprzedawca w razie przegranej ponosi koszty około 1000-1500 zł za jedno postanowienie. Drugą sytuacją jest możliwość wszczęcia przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowania w sprawie o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, z czym wiąże się możliwość nałożenia na sprzedawcę kary finansowej w wysokości do 10 % przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy.

Ze skutków niefinansowych posiadania klauzul niedozwolonych można wymienić utratę wiarygodności sprzedawcy internetowego w oczach jego klientów. Należy pamiętać, że wpisy dotyczące. klauzul niedozwolonych w rejestrze UOKiK, jak i decyzje Prezesa UOKiK są jawne i ogólnodostępne.

W uwagi na rozległe konsekwencje posługiwania się regulaminem zawierającym w swej treści niedozwolone zapisy, najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zlecenie jego przygotowania profesjonalnemu podmiotowi zajmującemu się tego typu czynnościami.

Zainteresował się ten artykuł? Potrzebujesz szerszych informacji?

Skontaktuj się z nami: kancelaria@lazoriwspolnicy.pl